0

Không có sản phẩm trong giỏ hàng.

Mã giảm giá

Tổng số tiền
VND 0

Quà tặng kèm

Quà tặng cho đơn hàng từVND

* Khách hàng chỉ có thể lựa chọn quà tặng kèm ứng với giá trị đơn hàng thanh toán.

Loại mã giảm giá
Mã giảm giá sản phẩm
Áp dụng giảm giá trên một số sản phẩm nhất định
Mã giảm giá danh mục
Áp dụng giảm giá trên một số danh mục nhất định
Mã giảm giá theo đơn hàng
Áp dụng giảm giá trên trị giá đơn hàng nhất định
Mã miễn phí vận chuyển
Áp dụng giảm một phần hoặc toàn bộ phí vận chuyển
Mã quà tặng khuyến mãi
Quà tặng được gói kèm trong đơn hàng khi áp dụng mã

Lưu ý

 • Chỉ có thể áp dụng một mã giảm giá/miễn phí vận chuyển khi đặt hàng.
 • Mã giảm giá không áp dụng thanh toán trong các sự kiện đặc biệt/ Ngày hội thành viên/ Chương trình khuyến mãi lớn
 • Chỉ có thể áp dụng một mã giảm giá sản phẩm/danh mục/đơn hàng khi đặt hàng.
 • Có thể áp dụng nhiều mã quà tặng kèm khi đặt hàng.
 • ** Có thể áp dụng nhiều mã giảm giá khác loại cho cũng một đơn hàng.

Xác nhận mật khẩu

Để bảo vệ an toàn thông tin cá nhân của bạn, vui lòng kiểm tra lại mật khẩu một lần nữa.

Vui lòng nhập mật khẩu chính xác.

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Công ty TNHH AMOREPACIFIC VIỆT NAM tôn trọng và cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện các biện pháp liên quan để bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng tuân theo các quy định pháp luật áp dụng về bảo mật thông tin/dữ liệu cá nhân. Chính sách bảo mật này (“Chính Sách”) được lập nhằm quy định cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu khi bạn sử dụng các trang web, và/ hoặc các ứng dụng trên nền tảng Android hoặc iOS chính thức của chúng tôi (“Nền tảng”).
Bằng việc đăng ký Tài khoản với chúng tôi hoặc sử dụng Nền tảng của chúng tôi, bạn xác nhận và đồng ý cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như quy định trong Chính sách này.

NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý CHO PHÉP XỬ LÝ DỮ LIỆU CỦA BẠN NHƯ QUY ĐỊNH TRONG CHÍNH SÁCH NÀY, VUI LÒNG KHÔNG ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN HOẶC SỬ DỤNG NỀN TẢNG CỦA CHÚNG TÔI.

Chúng tôi có toàn quyền sửa đổi, bổ sung, cập nhật Chính sách này tại từng thời điểm. Vui lòng thường xuyên kiểm tra lại Chính sách bảo mật này để theo dõi bất kỳ cập nhật hoặc thay đổi nào đối với Chính sách này.

 • ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG VỀ BẢO VỆ VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
  TERMS AND CONDITIONS ON PROTECTION AND PROCESSING OF PERSONAL DATA

  (Hiệu lực từ ngày 01/07/2023)
  (Valid form 1st July 2023)

  Chủ thể dữ liệu đồng ý áp dụng, phối hợp và cam kết tuân thủ Điều khoản và điều kiện chung về bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của Công ty TNHH Amorepacific Việt Nam.
  The data subject agrees to apply, coordinate and commit to comply with the the Terms and Conditions on personal data protection and processing of Amorepacific Vietnam Co., Ltd.

 • I. Những quy định chung:

  I. General Provisions:

  1.1 Điều khoản và điều kiện chung về bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân (gọi chung là “Điều khoản và điều kiện chung”) là một phần không thể tách rời của các thỏa thuận, điều khoản và điều kiện chi phối mối quan hệ giữa Cá nhân bất kỳ đang có phát sinh giao dịch/ cá nhân đang sử dụng các dịch vụ, tiện ích, và bất kỳ mối quan hệ nào với Công ty TNHH Amorepacific Việt Nam (gọi chung là “Công ty”).
  The terms and conditions on personal data protection and processing (collectively referred to as “General Terms and Conditions”) are an integral part of the agreements, terms and conditions governing the relationship between Any individual having a transaction/individual using services, utilities, and any relationship with Amorepacific Vietnam Co., Ltd. (collectively referred to as the “Company”).

  1.2 Công ty đề cao và tôn trọng quyền riêng tư, bảo mật và an toàn thông tin cá nhân. Đồng thời, Công ty luôn nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân, quyền riêng tư của Chủ thể dữ liệu (bao gồm cả những chủ thể có liên quan của Chủ thể dữ liệu) và tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam thông qua những biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân đáp ứng và phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.
  The company values and respects the privacy, confidentiality and security of personal information. The Company always strives to protect the personal information and privacy of Data Subjects (including relatives of Data Subjects) and comply with Vietnamese law through personal data protection measures that meet and conform to international standards.

  1.3 Công ty chỉ thu thập, xử lý và lưu trữ dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu phù hợp với quy định của pháp luật và trong phạm vi (các) thỏa thuận giữa Công ty và Chủ thể dữ liệu.
  The Company only collects, processes and preserves personal data of Data Subjects in accordance with the law and within the scope of agreement(s) between the Company and Data Subjects.

  1.4 Bằng việc tự mình hoặc nhân danh một cá nhân thứ ba khác thực hiện việc cung cấp dữ liệu cá nhân của bên cá nhân thứ ba đó (bao gồm nhưng không giới hạn bởi: các cá nhân có liên quan đến bên thứ ba đó, người tham chiếu, bên thụ hưởng, người được ủy quyền, đối tác, người liên hệ hoặc cá nhân khác của Chủ thể dữ liệu) cho Công ty, Chủ thể dữ liệu cam đoan, bảo đảm và chịu trách nhiệm rằng Chủ thể dữ liệu đã có được sự đồng ý hợp pháp của cá nhân thứ ba đó cho việc xử lý và thông tin về việc Công ty là chủ thể xử lý các thông tin cá nhân cho các mục đích được nêu tại Điều khoản và điều kiện chung này.
  By personally or on behalf of another third individual providing personal data of that third party (including but not limited to: individuals related to that third party , reference, beneficiary, authorized person, partner, contact points or other individual of the Data Subject) to the Company, the Data Subject represents, warrants and undertakes that the Data Subject data for which the third individual's lawful consent has been obtained for processing and information that the Company is the processor of personal information for the purposes stated in this General Terms and Conditions.

  1.5 Phụ thuộc vào vai trò của Công ty trong từng tình huống cụ thể là (i) Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân; (ii) Bên Xử lý dữ liệu cá nhân; hoặc (iii) Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu, Công ty sẽ thực hiện các quyền hạn và trách nhiệm tương ứng theo quy định của pháp luật hiện hành.
  Depending on the Company's role in each specific situation are (i) Personal Data Controller; (ii) Personal Data Processor; or (iii) the Data Controller and Processor, the Company will exercise the corresponding powers and responsibilities according to the provisions of current law.

 • II. Giải thích từ ngữ

  II. Interpretation

  2.1 “Dữ liệu cá nhân” là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm.
  “Personal data” is information in the form of symbols, letters, numbers, images, sounds or similar forms in the electronic environment that is associated with a specific person or helps identify a person specifically. Personal data includes basic personal data and sensitive personal data.

  2.2 “Dữ liệu cá nhân cơ bản” bao gồm:
  “Basic personal data” including:

  a) Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);
  Name/ surname, other names (if any);
  b) Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích;
  Date of Birth; Date of Death or missing;
  c) Giới tính;
  Gender;
  d) Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ;
  Place of birth, place of birth registration, permanent address, temporary address, current residence, hometown, contact address;
  e) Quốc tịch;
  Nationality;
  f) Hình ảnh của cá nhân;
  Personal Image;
  g) Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, biển số xe, mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế;
  Phone number, ID card number, personal identification number, passport number, driver's license number, license plate number, personal tax code, social insurance number, health insurance card number;
  h) Tình trạng hôn nhân;
  Marriage status;
  i) Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái);
  Family relationship information (parents; children);
  j) Thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng;
  Information about individuals' digital accounts; Personal data reflecting activities and history of activities in cyberspace;
  k) Các thông tin khác gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể mà không thuộc trường hợp dữ liệu cá nhân nhạy cảm.
  Other information associated with a specific person or helping to identify a specific person that is not considered sensitive personal data.

  2.3 “Dữ liệu cá nhân nhạy cảm” là dữ liệu cá nhân gắn liền với quyền riêng tư của cá nhân mà khi bị xâm phạm sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân gồm:
  “Sensitive personal data” is personal data associated with an individual's privacy rights that, when violated, will directly affect the individual's legitimate rights and interests, including:

  a) Quan điểm chính trị, quan điểm tôn giáo;
  Political views, religious views;
  b) Tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án, không bao gồm thông tin về nhóm máu;
  Health status and private life recorded in medical records, excluding information about blood type;
  c) Thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, nguồn gốc dân tộc;
  Information related to racial origin and ethnic origin;
  d) Thông tin về đặc điểm di truyền được thừa hưởng hoặc có được của cá nhân;
  Information about inherited or acquired genetic characteristics of the individual;
  e) Thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân;
  Information about the individual's physical attributes and biological characteristics;
  f) Thông tin về đời sống tình dục, xu hướng tình dục của cá nhân;
  Information about the individual's sex life and sexual orientation;
  g) Dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật;
  Data on crimes and criminal acts collected and stored by law enforcement agencies;
  h) Thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác, gồm: thông tin định danh khách hàng theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;
  Customer information of credit institutions, foreign bank branches, payment intermediary service providers, and other authorized organizations, including: customer identification information according to the provisions of law, account information, deposit information, deposited asset information, transaction information, information about organizations and individuals that are guarantors at credit institutions, bank branches, organization providing intermediary payment services;
  i) Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị;
  Data on the individual's location determined through location services;
  j) Dữ liệu cá nhân khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết.
  Other personal data specified by law are special and require necessary security measures.

  2.4 “Xử lý dữ liệu cá nhân” là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.
  “Personal data processing” means one or more activities affecting personal data, such as: collection, recording, analysis, confirmation, preserve, amendment, disclosure, combination, access, retrieve, encrypt, decrypt, copy, share, transmit, provide, transfer, delete, destroy personal data or other related actions.

  2.5 “Chủ thể dữ liệu” là cá nhân được dữ liệu cá nhân phản ánh hoặc là cá nhân đại diện cho một cá nhân thứ ba khác (như được đề cập tại Điều khoản và điều kiện chung này) trong quá trình tiếp cận, tìm hiểu, đăng ký, sử dụng hoặc có liên quan trong quy trình hoạt động, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của Công ty.
  “Data Subject” is the individual whose personal data reflects or who represents another third individual (as referred to in these General Terms and Conditions) in the process of accessing, learn about, register, use or get involved in the operating process and provision of products and services of the Company.

  2.6 “Công ty TNHH Amorepacific Việt Nam” là một pháp nhân được thành lập tại Việt Nam với mã số đăng ký doanh nghiệp 0309984165, ngoài ra Công ty TNHH Amorepacific Việt Nam sẽ còn bao gồm trụ sở, văn phòng, chi nhánh, công ty mẹ, công ty con, công ty thành viên, công ty liên kết hoặc bất kỳ công ty nào trong Tập đoàn Amorepacific.
  “Amorepacific Vietnam Co., Ltd.” is a legal entity incorporated in Vietnam with Enterprise Registration code 0309984165. In addition, Amorepacific Vietnam Co., Ltd. will also include headquarters, offices, branches, parent company, subsidiary, member company, associate company or any company within the Amorepacific Group.
  - Để làm rõ hơn, các từ ngữ nào chưa được giải thích tại Điều này sẽ được hiểu và áp dụng theo pháp luật Việt Nam.
  For clarification, any terms not explained in this Article will be interpreted and applied according to Vietnamese law.

 • III. Các hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân

  Personal Data Processing activities


  3.1 Thu thập dữ liệu cá nhân
  Collecting of Personal Data

  a) Để Công ty có thể cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho Chủ thể dữ liệu, Công ty có thể cần phải và/hoặc được yêu cầu phải thu thập dữ liệu cá nhân, bao gồm: (i) Dữ liệu cá nhân cơ bản và (ii) Dữ liệu cá nhân nhạy cảm có liên quan đến Chủ thể dữ liệu.
  In order for the Company to provide products and services to Data Subjects, the Company may need and/or be required to collect personal data, including: (i) Basica Personal data and (ii) Sensitive personal data relating to the Data Subject.
  b) Công ty có thể thu thập trực tiếp hoặc gián tiếp những dữ liệu cá nhân này từ một hoặc một số các nguồn như được liệt kê dưới đây, bao gồm nhưng không giới hạn:
  The Company may directly or indirectly collect these personal data from one or more of the sources as listed below, including but not limited to:
  c) Thông qua quan hệ được thiết lập giữa Chủ thể dữ liệu và Công ty khi Công ty sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Công ty hoặc tham gia vào các chương trình, hoạt động hợp pháp của Công ty;
  Through the relationship established between the Data Subject and the Company when the Company uses the Company's products and services or participates in the Company's legitimacy programs and activities.
  d) Từ các sàn thương mại điện tử đang hoạt động tại thị trường Việt nam mà Công ty đang là đối tác, hoặc từ các đối tác khác của Công ty mà Chủ thể dữ liệu đồng ý cho việc chia sẻ;
  From e-commerce platforms operating in the Vietnamese market that the Company is a partner in, or from other partners of the Company which Data Subject approves for the sharing;
  e) Từ những nguồn của bên thứ ba, mà Chủ thể dữ liệu đồng ý việc chia sẻ/cung cấp dữ liệu cá nhân, hoặc những nguồn mà việc thu thập được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép.
  From third party sources, where the Data Subject consents to the sharing/provision of personal data, or sources where collection is required or permitted by law.

  3.2 Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân
  Purpose of Personal Data processing

  3.2.1 Công ty có thể xử lý dữ liệu cá nhân cho một hoặc nhiều mục đích sau đây:
  The Company may process personal data for one or multiples of the following purposes:

  a) Xác minh tính chính xác, đầy đủ của các thông tin được Chủ thể dữ liệu cung cấp;
  Verifying the accuracy and completeness of the information provided by the Data Subject;
  b) Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ do Công ty hoặc các thành viên trong Tập đoàn Amorepacific đề xuất hoặc cung cấp cho Chủ thể dữ liệu;
  Providing products and services proposed or provided by the Company or members of the Amorepacific Group to Data Subjects;
  c) Lập các loại báo cáo có yêu cầu dữ liệu cá nhân theo quy định pháp luật;
  Preparing reports that require personal data according to legal regulations;
  d) Bảo vệ lợi ích hợp pháp của Công ty và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan;
  Protecting the Company's legitimate interests and comply with relevant regulations;
  e) Để đáp ứng, tuân thủ các chính sách nội bộ của Công ty, các thủ tục và bất kỳ quy tắc, quy định, hướng dẫn, chỉ thị hoặc yêu cầu được ban hành bởi Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật;
  To meet and comply with the Company's internal policies, procedures and any rules, regulations, instructions, directives or requirements issued by competent authorities according to regulations;
  f) Cho bất kỳ mục đích nào khác được yêu cầu hoặc cho phép bởi bất kỳ luật, quy định, hướng dẫn và/hoặc các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  For any other purpose required or permitted by any law, regulation, guideline and/or competent authorities;
  g) Để phục vụ các mục đích khác phù hợp với quy định của pháp luật, và có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty mà Công ty cho là phù hợp tại từng thời điểm; và
  To serve other purposes in accordance with the provisions of law, and related to the Company's business activities that the Company considers appropriate from time to time; and
  h) Các mục đích hợp pháp khác có liên quan đến những mục đích được nêu trên.
  Other legitimate purposes related to the purposes mentioned above.

  3.2.2 Công ty sẽ yêu cầu sự cho phép từ Chủ thể dữ liệu trước khi sử dụng dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu cho mục đích khác ngoài các mục đích đã được nêu tại Điều khoản và điều kiện chung này.
  The Company will request permission from the Data Subject before using the Data Subject's personal data for any purposes other than those stated in this General Terms and Conditions.

  3.3 Việc chuyển giao và tiết lộ dữ liệu cá nhân
  Handover and disclosure of Personal Data

  3.3.1 Nhằm thực hiện các mục đích và hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân tại Điều khoản và điều kiện chung này, Công ty có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu hoặc dữ liệu cá nhân của các bên thứ ba có liên quan đến Chủ thể dữ liệu, cho một hoặc các bên dưới đây:
  In order to carry out the purposes and personal data processing activities in this Terms and Conditions, the Company may disclose personal data of Data Subjects or personal data of third parties related to the Data Subject, to one or more of the parties below:

  a) Các công ty và/hoặc các tổ chức trong Tập đoàn Amorepacific;
  Subsidiaries and/ or organizations within Amorepacific Corporation;
  b) Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam hoặc bất kỳ cá nhân, cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan quản lý hoặc bên thứ ba mà Công ty được phép hoặc bắt buộc phải tiết lộ theo quy định pháp luật của bất kỳ quốc gia, hoặc theo bất kỳ hợp đồng/thỏa thuận hoặc cam kết nào khác giữa bên thứ ba và Công ty;
  Competent authorities in Vietnam or any individual, competent authorities or any Departments or third party that the Company is permitted or required to disclose in accordance with laws of any country, or under any other contract/agreement or undertaking between a third party and the Company;
  c) Các bên thứ ba mà Công ty có cơ sở pháp lý để chia sẻ dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu.
  Third parties which the Company has a legitimacy reason to share the Data Subject's personal data.

  3.3.2 Mặt khác, Công ty sẽ xem dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu là riêng tư và bí mật. Ngoài các bên đã nêu ở trên, Công ty sẽ không tiết lộ dữ liệu của Chủ thể dữ liệu cho bất kỳ bên nào khác, trừ các trường hợp:
  Otherwise, the Company will treat the personal data of the Data Subject as private and confidential. Other than the parties stated above, the Company will not disclose Data Subject data to any other party, except in the following cases:

  a) Khi có sự đồng ý của Chủ thể dữ liệu;
  Prior consent form Data subject;
  b) Khi Công ty được yêu cầu hoặc được phép tiết lộ theo quy định pháp luật; hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  When the Company is required or permitted to disclose according to legal regulations; or according to the decision of a competent state agency;

 • IV. Chuyển giao dữ Liệu Cá Nhân ra nước ngoài

  Outbound transfer of Personal Data

  4.1 Nhằm thực hiện mục đích xử lý dữ liệu cá nhân tại Điều khoản và điều kiện chung này, Công ty sẽ phải cung cấp/chia sẻ dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu đến các bên thứ ba liên quan của Công ty và các bên thứ ba này có thể tại Việt Nam hoặc bất cứ địa điểm nào khác nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam.
  For the purposes of processing personal data in this General Terms and Conditions, the Company shall provide/share personal data of the Data Subject to relevant third parties of the Company and these third parties may be located in Vietnam or any other location outside the territory of Vietnam.

  4.2 Khi thực hiện việc cung cấp/chia sẻ dữ liệu cá nhân ra nước ngoài, Công ty sẽ yêu cầu bên tiếp nhận đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu được chuyển giao cho họ sẽ bảo mật và an toàn. Công ty đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quy định liên quan đến việc chuyển giao dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu.
  When providing/sharing personal data abroad, the Company will require the receiving party to ensure that the Data Subject's personal data transferred to them will be confidential and secure. The Company ensures compliance with legal and regulatory obligations regarding the transfer of personal data of Data Subjects.

 • V. Quyền và nghĩa vụ của Chủ thể dữ liệu

  Rights and Obligations of Data Subject

  5.1 Chủ thể dữ liệu có các quyền sau đây: (i) Quyền được biết; (ii) Quyền đồng ý; (iii) Quyền truy cập; (iv) Quyền rút lại sự đồng ý; (v) Quyền xóa dữ liệu; (vi) Quyền hạn chế xử lý dữ liệu; (vii) Quyền cung cấp dữ liệu; (viii) Quyền phản đối xử lý dữ liệu; (ix) Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện; (x) Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại; (xi) Quyền tự bảo vệ và các quyền có liên quan khác theo quy định của pháp luật.
  Data subject is entitled with the following rights: (i) Right to know; (ii) Right to consent; (iii) Right to access; (iv) Right to withdraw consent; (v) Right to delete; (vi) Right to restrict data processing; (vii) Right to provide data; (viii) Right to object to data processing; (ix) Right to complain, denounce and sue; (x) Right to claim compensation for damages; (xi) Right to self-defense and other related rights as prescribed by law.

  5.2 Trong phạm vi pháp luật cho phép, Chủ thể dữ liệu có thể thực hiện các quyền của mình bằng cách liên hệ với Công ty theo thông tin được cung cấp chi tiết tại Điều 9.
  To the extent permitted by law, Data Subjects may exercise their rights by contacting the Company according to the information provided in detail in Article 9.

  5.3 Công ty, bằng sự nỗ lực hợp lý, sẽ thực hiện yêu cầu hợp pháp và hợp lệ từ Chủ thể dữ liệu trong khoảng thời gian luật định kể từ khi nhận được yêu cầu hoàn chỉnh và hợp lệ và phí xử lý liên quan (nếu có) từ Chủ thể dữ liệu, tùy thuộc vào quyền của Công ty được viện dẫn đến bất kỳ sự miễn trừ và/hoặc ngoại lệ nào theo quy định pháp luật.
  The Company, with reasonable endeavors, will comply with a lawful and valid request from a Data Subject within the statutory period since the receipt of a complete and valid request and the associated processing fee (if any) from the Data Subject, subject to the Company's right to invoke any exemptions and/or exceptions under the law.

  5.4 Trong trường hợp Chủ thể dữ liệu rút lại sự đồng ý của mình, yêu cầu xóa dữ liệu và/hoặc thực hiện các quyền có liên quan khác đối với bất kỳ hoặc tất cả các dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu. Các hành vi được thực hiện bởi Chủ thể dữ liệu theo quy định này có thể ảnh hưởng đến khả năng tiếp tục cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của Công ty cho Chủ thể dữ liệu, đồng thời Công ty bảo lưu các quyền và biện pháp khắc phục hợp pháp của Công ty trong những trường hợp đó. Theo đó, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với Chủ thể dữ liệu và/hoặc các bên thứ ba có liên quan đến Chủ thể dữ liệu cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh, và các quyền hợp pháp của Công ty sẽ được bảo lưu một cách rõ ràng đối với việc giới hạn hạn chế, tạm ngừng, hủy bỏ, ngăn cản việc xử lý dữ liệu của Chủ thể dữ liệu.
  In the event the Data Subject withdraws consent, requests data deletion and/or exercises other relevant rights in respect of any or all of the Data Subject's personal data. Actions taken by Data Subjects under this provision may affect the Company's ability to continue to provide products and services to Data Subjects, and the Company reserves the rights and legal remedies in such circumstances. Accordingly, the Company shall not be liable to the Data Subject and/or third parties related to the Data Subject for any losses arising, and the Company's legal rights shall be expressly reserves the right to limit, suspend, cancel or prevent the processing of data by Data Subjects.

  5.5 Vì mục đích đảm bảo an toàn, Chủ thể dữ liệu có thể cần phải đưa ra yêu cầu của mình bằng văn bản hoặc sử dụng phương pháp khác để chứng minh và xác thực danh tính của Chủ thể dữ liệu. Công ty có thể yêu cầu Chủ thể dữ liệu xác minh danh tính trước khi xử lý yêu cầu của Chủ thể dữ liệu.
  For safety purposes, it may be necessary for the Data Subject to make his or her request in writing or use another method to prove and authenticate the Data Subject's identity. The Company may require the Data Subject to verify their identity before processing the Data Subject's request.

 • VI. Biện pháp Bảo mật dữ liệu cá nhân

  Personal data protection measures

  6.1 Công ty xem các dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu như là thông tin quan trọng nhất của Công ty và Công ty đảm bảo tính bảo mật, an toàn, tuân thủ pháp luật, hạn chế các hậu quả, thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra (bao gồm nhưng không giới hạn: rò rỉ dữ liệu hoặc xử lý dữ liệu không phù hợp gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của Chủ thể dữ liệu). Trách nhiệm bảo mật dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu là yêu cầu bắt buộc Công ty đặt ra cho toàn thể nhân viên.
  The Company considers the personal data of Data Subjects as the most important information of the Company and the Company ensures confidentiality, safety, compliance with the law, and limits the consequences and damages (including but not limited to: data leakage or inappropriate data processing that damages the legitimate rights and benefits of the Data Subject). The responsibility to protect the personal data of the Data Subject is a mandatory requirement that the Company sets for all employees.

  6.2 Công ty thực hiện trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật hiện hành với các phương pháp bảo mật tốt nhất theo tiêu chuẩn quốc tế và thường xuyên xem xét và cập nhật các biện pháp quản lý và kỹ thuật khi xử lý dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu (nếu có).
  The Company carries out its responsibility to protect personal data in accordance with current laws with the best security methods according to international standards and regularly reviews and updates management and technical measures when processing personal data of Data Subjects (if any).

 • VII. Lưu trữ dữ liệu cá nhân

  Preservation of Personal Data

  7.1 Dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu do Công ty lưu trữ sẽ được bảo mật. Công ty sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu.
  Data Subjects' personal data hold by the Company will be kept confidential. The Company will take reasonable measures to protect the personal data of Data Subjects.

  7.2 Công ty sẽ áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về bảo mật dữ liệu của Tập đoàn Amorepacific trên cơ sở đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
  The Company will apply international standards on data security of Amorepacific Corporation on the basis of ensuring compliance with current regulations.

  7.3 Công ty lưu trữ dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu trong khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành các mục đích theo Điều khoản và điều kiện chung này, trừ khi thời gian lưu trữ dữ liệu cá nhân lâu hơn được yêu cầu hoặc cho phép bởi các quy định pháp luật hiện hành.
  The Company preserve the personal data of Data Subjects for the period necessary to fulfill the purposes under the General Terms and Conditions, unless a longer storage period of personal data is requested or permitted by applicable laws.

 • VIII. Sửa đổi

  Amendment

  Công ty có thể sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh các điều khoản của Điều khoản và điều kiện chung này tùy từng thời điểm. Thông báo về bất kỳ sự sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh nào sẽ được cập nhật, đăng tải trên trang điện tử của Công ty: https://www.innisfree.vn/ và/hoặc thông báo đến Chủ thể dữ liệu thông qua địa chỉ hộp thư điện tử mà Chủ thể dữ liệu đã cung cấp cho Công ty.
  The Company may amend, update or modify the provisions of the General Terms and Conditions from time to time. Notice of any amendments, updates or adjustments will be updated and posted on the Company's website: https://www.innisfree.vn/ and/or notified to the Data Subject via email address that the Data Subject has provided to the Company

 • IX. Thông tin liên hệ xử lý dữ liệu cá nhân

  Contact information for Personal Data processing.

  Trường hợp Chủ thể dữ liệu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Điều khoản và điều kiện chung hoặc các vấn đề liên quan đến quyền của chủ thể dữ liệu hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu, Chủ thể dữ liệu vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:
  Nhãn hàng INNISFREE
  Hotline CSKH: 028 3827 9777 (extention: 125)
  Email CSKH: cs_vn@innisfree.com

  In case a Data Subject has any questions regarding the General Terms and Conditions or matters relating to data subject rights or the processing of the Data Subject's personal data, the Data Subject Please contact us using the information below:
  INNISFREE Brand
  Hotline CS: 028 3827 9777 (extention: 125)
  Email CS: cs_vn@innisfree.com

Xóa toàn bộ

Bạn muốn xóa tất cả sản phẩm?

Trong giỏ hàng của bạn đang có sản phẩm có chương trình khuyến mãi, hãy kiểm tra lại giỏ hàng.

Quay lại giỏ hàng
Đăng ký thành viên

Vui lòng nhập số điện thoại để nhận mã xác nhận:

Vui lòng nhập mã xác nhận gồm 6 chữ số:

Đăng ký thành viên

Những thành viên đã đăng nhập từ trước vui lòng nhập mã số thẻ thành viên.

Xác nhận

Nếu có thắc mắc liên quan đến điều này, vui lòng liên hệ với Trung tâm chăm sóc khách hàng (0000-0000).

Bạn quên mật khẩu?

Mã xác nhận mới sẽ được gửi khi bạn nhập địa chỉ email.

Vui lòng nhập mã xác nhận gồm 6 chữ số đã được gửi đi.

Mã xác nhận đã được gửi đi.

Có thể mất vài phút để nhận được mã xác nhận. Vui lòng nhập mã đã nhận vào ô dưới đây để tiến hành xác nhận.

Có tài khoản trùng lặp.

Hiện tại có hơn 2 thông tin đã đăng ký với tài khoản đang xác nhận. Để hợp nhất tài khoản, vui lòng liên hệ Trung tâm khách hàng 028 3827 9777 (Ext: 125).

Thành viên đã tham gia.

Vui lòng di chuyển đến màn hình đăng nhập để tiến hành đăng nhập.
Nếu bạn quên mật khẩu, vui lòng tiến hành “Tìm mật khẩu”
hoặc “Cấp mật khẩu tạm thời”.

Mã số thành viên đã đăng ký.

Vui lòng đăng nhập bằng thông tin đã kê khai khi đăng ký.
Nếu bạn quên mật khẩu, vui lòng tiến hành "Tìm mật khẩu" tại trang web đăng nhập
cùng với các thông tin dưới đây.

Mã số thành viên

5279100020003000

Email

inn******@email.com

Số điện thoại

******1234

TOP